۰۲۱-۵۴۷۶۴
رأی: وحدت رویه شماره ۸۰۸ -١٣٩٩/٦/١٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور – ١٣٩٩/٠٧/٢٢

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور «عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاق ١٣٨۴/١٠/١۴) ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت […]

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز»
(الحاق ١٣٨۴/١٠/١۴) ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. براین اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده
می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاه ها