۰۲۱-۵۴۷۶۴
رأی: وحدت رویه شماره ۸۰۸ -١٣٩٩/٦/١٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ٧٩٧ – ١٣٩٩/٧/٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره رأی: ٧٩٧-١٣٩٩/٧/٨ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (١٣٨۴/٧/١٣) به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣ «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان […]

شماره رأی: ٧٩٧-١٣٩٩/٧/٨

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (١٣٨۴/٧/١٣) به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣ «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و ماده ٣۵٨ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی و موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است. براین اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاه ها