۰۲۱-۵۴۷۶۴

زن می تواند حق تعیین محل سکونت را بگیرد

زن می تواند اختیار انتخاب محل سکنی را در زندگی زناشویی بگیرد و در غیر این صورت با وجود عذر موجه برای ترک خانه از ادامه سکونت امتناع نماید

باتوجه به قانون مدنی،زن باید در محلی و منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید.اما اگر اختیار تعیین منزل به زن داده شود این امکان وجود دارد که زن محل سکنی را انتخاب نماید.اگر این اختیار به صورت مطلق باشد شامل تعیین شهر و خانه معین است اما باید توجه داشت که این آزادی در تعیین مسکن کاملا مطلق نبوده و باید منزل مشترک متناسب و مطابق شاُن و وضع اقتصادی و نیاز های خانوده باشد. در غیر این صورت ( این اختیار به زن داده نشود) محل تعیین شده از سوی زوج نیز باید به گونه ای باشد که برای زندگی خانوادگی و شئنون زن مناسب باشد در صورت عدم وجود شرایط گفته شده زن می تواند از رفتن به منزل تعیین شده امتناع نماید.

زوج به استناد داشتن حق تعیین مسکن نمی تواند زوجه را از منزل اخراج کند و یا زوجه در صورت داشتن حق اختیار تعیین مسکن نیز نمی تواند از حضور همسر خود در منزل خودداری نماید و همسری که حق تعیین مسکن را ندارد باید به محل و منزلی که دیگری انتخاب کرده است،نقل مکان کند.

شوهر حق ندارد زن خود را مجبور به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند،مگر اینکه عرف خلاف یا ضرورت خاصی وجود داشته باشد.

همسری که حق تعیین مسکن با او نیست باید به خانه ای که دیگری تعیین کرده برود اما این امر مطلق نیست و اگر بودن زن با شوهر متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای وی باشد زوجه می نواند مسکن علی عده برای خود اختیار کند؛به عبارت دیگر در صورت وجود عذر موجه برای ترک خانه نیازی به انتظار برای اخذ حکم دادگاه نیست زیرا ممکن است ادامه سکونت زن موجب ضرر برای وی باشد.

 

دیدگاه ها